Zapewniamy Cię, że nasza firma przestrzega restryktywnej polityki bezpieczeństwa danych osobowych.

Twoje dane osobowe są u nas bezpieczne i dokładamy wszelkich starań, aby poziom ten z roku na rok był coraz wyższy.

Wierzymy, że zapoznanie się z naszą polityką prywatności pozwoli Ci poczuć się bezpiecznie.

Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są dobrowolne. Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, na jaki wyraziłeś zgodę. Dane osobowe, które posiadamy pochodzą od Ciebie. Uzyskaliśmy je na drodze na przykład podania numeru telefonu do spraw dotyczących wysyłki egzemplarza recenzenckiego.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest:

– Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz.U. z 1997 r. Nr 133 poz. 883 z zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18.07.2002 (Dz.U. nr 144, poz. 1204) – do dnia 25.05.2018 r., – od 25 maja 2018 r.: art. 6 ust. 1 lit. a), b) i c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), oraz aktualnie obowiązujące prawo krajowe.

Masz prawo do dostępu, aktualizacji lub całkowitego usunięcia swoich danych osobowych. Możesz to zrobić poprzez kontakt z nami w formie e-mailu.

Musimy usunąć Twoje dane, jeżeli:

– dane osobowe nie są już niezbędne do celów, dla których je zebrano,

– wycofasz zgodę i nie istnieje inna podstawa prawna dla przetwarzania tych danych (np. podatkowa lub wynikająca z prawa do rękojmi),

– wniesiesz sprzeciw do dalszego przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania (np. podatkowe czy prawo do rękojmi),

– Twoje dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,

– Twoje dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego unijnym lub krajowym przepisem prawnym,

– dane zostały zebrane celem świadczenia usług internetowych dziecku (np. jesteś prawnym opiekunem dziecka, które wyraziło zgodę na przetwarzanie adresu e-mail w celach marketingowych).

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Administratorem danych osobowych Wydawnictwo Romantyczne (dalej Administrator), czyli odpowiedzialnym za zapewnienie bezpieczeństwa Twoim danym osobowym jest:

Wydawnictwo Romantyczne Dominika Smoleń

ul. Skalny Widok 9

42-421 Hucisko

NIP: 6492325810

REGON: 522252625

Zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych. Administrator dopełnił wszelkich prawem przewidzianych obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych. Wydawnictwo Romantyczne zastrzega sobie prawo zmiany polityki prywatności, o ile będzie wymagać tego obowiązujące prawo, ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania WydawnictwoRomantyczne.pl lub zmiana będzie wprowadzać standard wyższy od minimum wymaganego prawem.