REGULAMIN KONKURSU ORGANIZOWANEGO PRZED WYDAWNICTWO ROMANTYCZNE

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem Konkursu jest Wydawnictwo Romantyczne Dominika Gałęziowska, ul. Skalny Widok 9, 42-421 Hucisko, NIP: 6492325810, REGON: 522252625
2. Konkurs odbywa się w terminie podanym na grafice.
3. W każdym konkursie trzeba odpowiedzieć na pytanie konkursowe – wygrywa najciekawsza odpowiedź wybrana przez Organizatora.
4. Odpowiedzi na pytanie konkursowe należy zostawiać na social mediach, pod postem konkursowym.
5. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu Art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29 lipca 1992r. (Dz. U. 04.4.27 z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w w/w Ustawie oraz rozporządzeniach wykonawczych do tej Ustawy. Konkurs nie jest także współorganizowany przez Facebooka, Instagrama, TikToka czy Twittera.

§ 2
WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, będąca fanem oficjalnego konta na social mediach, której nagrodę można wysłać na terenie Polski.
2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:
a) zapoznanie z regulaminem konkursu na stronie www.wydawnictworomantyczne.pl
b) spełnienie warunków podanych w §3 p.1
3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz firm współpracujących ze Zleceniodawcą w ramach niniejszego Konkursu. W Konkursie nie mogą również brać udziału członkowie najbliższych rodzin osób, o których mowa powyżej (tj. ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo).

§ 3
ZASADY KONKURSU I NAGRODY
1. Przedmiotem konkursu jest udzielenie najciekawszej odpowiedzi na pytanie konkursowe zadane przez Organizatora za pośrednictwem social mediów.
2. Nagrodami w Konkursie są książki. (Organizator zastrzega sobie prawo do ogłoszenia nagród dopiero w dniu ogłoszenia konkursu)
4. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, postanowień jego Regulaminu i interpretacji rozstrzyga Organizator.
5. Zdobywca nagrody zostanie powiadomiony o wygranej w poście z wynikami.
6. Celem potwierdzenia woli przyjęcia nagrody, powiadomiony Zdobywca powinien odpowiedzieć w miejscu wskazanym przez Organizatora w terminie 3 (trzech) dni od dnia wysłania powiadomienia, pod rygorem utraty prawa do nagrody.
7. Za przekazanie nagród zwycięzcom odpowiedzialna będzie osoba: właścicielka wydawnictwa, Dominika Smoleń.

§ 4
DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU
1. Warunkiem wysłania nagrody jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: adresu, numeru telefonu oraz adresu e-mail.
2. W Konkursie wezmą udział tylko te odpowiedzi, które będą zawierały imię, nazwisko lub pseudonim – czyli dane, którymi można będzie ogłosić zwycięzcę.
3. Podane dane będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia niniejszego Konkursu oraz w związku z wydaniem nagród.

§ 5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych oraz zmian specyfikacji nagrody.
Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie.